Published 2016-12-22 00:00:00
Fiskerstrand tildelt FoU midler til utvikling av HYBRIDskip
Published by
Fiskerstrand Verft AS

Fiskerstrand Holding AS har fått tildelt FoU støtte for utvikling og design av en ferge basert på hydrogen og brenselceller gjennom PILOT-E ordningen til uttesting og pilotering av en aktuell ferge. PILOT-E er etablert av Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge og målet med ordningen er at nyutviklede produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal kunne bli utviklet, testet, pilotert og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt. PILOT-E skal få opp hastigheten på utviklingen gjennom forutsigbar støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering mellom virkemiddelaktørene. Prosjektet har fått tittelen HYBRIDskip som står for «HYdrogen- og BatteRiteknologi for Innovative Drivlinjer i skip».
Fiskerstrand har som strategi å utvikle maritim miljøteknologi som kan benyttes i bygging av skip med lav- og nullutslipp. På denne måten kan vi bidra til å møte våre internasjonale forpliktelser ang. utslipp (ref. Kyoto og Paris avtalene). Vi har i den forbindelse sett på muligheten til å benytte hydrogen og brenselceller til fremdrift av skip der utslipp fra et slikt system er vann.
Drift Gjennom HYBRIDskip skal det utvikles en løsning hvor hoveddriften til fergen baseres på hydrogen/brenselcelle. For å få en energieffektiv drift vil det også bli brukt batteri slik at en får en hybrid løsning basert på hydrogen/brenselcelle og batteri. Gjennom dette vil en oppnå en nullutslippsløsning hvor en faktisk kan drikke "eksosen", - dvs. vann.
Hydrogen og brenselcelle Hydrogen kan prinsipielt framstilles på ulike måter og mest aktuelt for HYBRIDskip er hydrogen framstilt med spalting av vann (elektrolyse) eller ved bruk av membranteknologi hvor hydrogen tas ut av syntesegass og man sitter igjen med CO2. Det første tilfellet framstiller hydrogen uten utslipp forutsatt at det blir brukt fornybare energikilder, mens for det siste tilfellet må man ta vare på CO2 for videre lagring. Forenklet sagt vil en brenselcelle på et skip fungere slik at man ved å tilføre hydrogen (H2) fra en tank om bord og oksygen (O2) fra lufta får dannet elektrisk strøm og vann (H2O).
HYBRIDskip Den overordnete idéen med HYBRIDskip er å etablere kunnskapsgrunnlaget for å realisere utslippsfrie fremdriftssystemer for lengre overfarter/operasjonstid og større fartøy i hydride konfigurasjoner basert på batteri- og hydrogenteknologi. Kunnskapsgrunnlaget skal konkretiseres i form av et pilot-prosjekt for en hybridferge som skal være i drift før 2020. Ved å ta tak i en konkret skipstype, skal HYBRIDskip-prosjektet også bidra til å fremskynde Sjøfartsdirektoratets godkjenningsprosess for bruk av hydrogen som drivstoff i maritim transport. Det samme gjelder klasseregler fra DNV-GL. Med stort fokus på 0-utslipp spesielt i Norge, både i maritim industri og politiske miljøer, er det viktig å supplere batteri-elektrisk framdrift med hydrogen og brenselcelleløsninger. Dette vil gjøre det mulig å operere med 0-utslipp på lengre samband/strekninger og for fartøyer med lengre operasjonstid der batteriteknologi ikke strekker til grunnet begrenset energitetthet. Batteri egner seg for samband for opptil 35 min. overfartstid.
Hovedmålet for FoU-aktivitetene i dette IPN-prosjektet er å etablere et fleksibelt modellverktøy for 0-utslipp samt å verifisere brenselcelleteknologi for anvendelse i maritim transport. Modellverktøyet skal benyttes for dimensjonering og dynamisk simulering av systemkomponenter samt å identifisere den best egnede fergetype for det påfølgende pilot-prosjektet. Laboratorietesting skal verifisere at brenselcellene tilfredsstiller krav til sikkerhet, ytelse og operasjonstid. Høy effektivitet skal sikres gjennom hybridisering og optimalt samspill mellom brenselceller og batteri-teknologi. Anvendelse av varme fra brenselcellene ombord i fartøy vil sikre at den totale virkningsgraden blir høy.

© 2014 Shipping Publications as   Phone +47 331 81180   info@shipping-publ.no